Ana Sayfa
Yeni Doğan
Çocuk Sağlığı
Çocuk Şiirleri
Doktora Danış
Soru Ara
Son Cevaplar
Tüm Cevaplar
Sık Sorulanlar
Çocuğu Anlama
İletişim

SORUN cocugun c?nsel kimligi
selam, 22.02.2004 dogumlu oglum var. sürekli penisi ile oynuyor. yapma dendiginde ho?una gitti?ini soyluyor. ama cok rahats?z edici.. normal mi?

Ne yapmal?y?z
 
CEVAP Tela?lanmamal?s?n?z.
O?lunuz ?u anda 3.5 ya??nda. ?lk 2 ya? oral geli?me dönemidir. Bütün ilgi ve dikkat bebeklerde a??zdad?r. Her?eyi a??zlar?na götürürler biliyorsunuz. Bu ya? döneminden sonra anal geli?me dönemi ba?lar. anal geli?me süreci de 2-5 ya? aras?nda tamamlan?r. Bu dönemde de çocuklar idrar ve kaka kontrolünü ö?renirlerken hem kendi ilgileri hem de çevrenin ilgisi anogenital bölgeye kayar. Bu süreçte cinsel kimliklerini ay?rd ederler. Erkek çocuklarda pipi ile oynamak ?eklinde davran??lar gözlenebilir. Hatta bazen çocuklarda tamamen bilinçsiz haz reaksiyonlar? gözlenebilir. Aileler çocuklar?n bu davran??lar?ndan utan?r, rahats?z olur hatta bazen korkuya kap?l?rlar. Bu tür davran??lar eninde sonunda reytingini kaybeder, vazgeçerler ve daha sonra kesinlikle böyle bir?ey yapt?klar?n? onlar hat?rlamazlar. Ba??r?p ça??rarak onu korkutmamal?, suçlamamal?, azarlamamal?s?n?z. Kesinlikle cezaland?rmaya kalkmamal?s?n?z.

Bu gün bir hastam iki buçuk ya??nda o?lunu s?rf bu yüzden poliklini?ime getirdi. Çocukta ek olarak sürtünme hareketi yapma ?eklinde de davran??lar geli?mi? ve çocu?un halas? "Senin pipini kestiririm" demi?. Hatta anne babaya çocuklar?na do?ru davran?? ö?retmemekle suçlanm??lar. Anne iki gözü iki çe?me halde geldi. sorun anneyi yat??t?rmakta de?il. Evleri aile olarak çok kalabal?km??. Ve çocu?un bu sütrünme davran??lar? ve pipisi ile oynamas?ndan anne ve baba sorumlu tutuluyor ve anne baba çok zor durumda kal?yorlarm??. ??in içinden ç?kamam??lar. Çözümü tüm aile bireylerine bir reçete ka??d?na mektup yazmakta buldum. Anne çok rahatlad?.
Size de ayn? önerilerde bulunabilirim.

Bu tür davran??lar?n peki?mesinin nedeni bu davran??? yapt???nda dikkat çekmesi ve çok primitip seviyede haz duymas?. O pipisiyle oynarken gördü?ünüzde
- Farketmemi? gibi yapabilirsiniz.
- Farketseniz de önemsemedi?inizi ona göstermelisiniz. ?lgisiz kalmal?s?n?z.
- Bilhassa evin d???nda veya misafir varken, toplum içinde yaparsa kendinizi tutup k?zmamal?s?n?z. O anda yap?lacak en iyi ?ey onun dikkatini ba?ka bir yöne çekmek olmal?. Evde kimse yokken de böyle yapabilirsiniz. Yani o anda onun yapt??? ?eyden daha farkl? ?eylerle daha çok ilgilendi?inizi ona göstermelisiniz. Mesela bir oyunca??n? al?p da "Ali ben senin arabanla oynayabilir miyim." Ya da "ali ben biraz bahçeye ç?kaca??m, sen de gelmek ister misin" ya da "Aaaa ben burda çok ilginç bir?ey buldum" gibilerinden.
E, tabii birkaç dakika onunla o buldu?unuz ?eyle oyun oynayacaks?n?z art?k. Numaradan ilgisini çekmeye çal??t???n?z? sezmemesi laz?m.

B?R?EY? ONLARA YAP YA DA YAPMA DED???M?ZDE NEDEN?N? ANLAYAB?LECEKLER? ?EK?LDE ?ZAH ETMEZSEK ETK?L? OLAMAYIZ.
Bakt?n?z ki vageçmiyor; bu durumda birkez izah etmeyi deneyebilirsiniz. Nas?l a?z? burunu ile oynamas?, elini ha bire a?z?na götürmesi, parmaklar?n? a?z?na burnuna sokmas? iyi bir davran?? de?il ve bu yüzden a?z? burnu mikrop bile kapabiliyorsa ayn? ?eyin pipisiyle oynamas? sonucu da olabilece?ini, sonra çi? yaparken can?n?n ac?yabilece?ini söyleyebilirsiniz.Yasal Uyarı: Cocukdoktoru.Net'in içeriği ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz. CocukDoktoru.Net sağlıkla ilgili konularda en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenilebileceğini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanılmamalıdır.

Bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden CocukDoktoru.Net sorumlu tutulamaz. Bu siteyi ziyaret eden kişiler bu uyarıyı kabul etmiş sayılır. Sitedeki bilgiler her gün güncelleştirilemediğinden her bilgi ziyaretçi tarafından doktoruna danışılarak kontrol edilmelidir.
Ana Sayfa | Yeni Üye | Yeni Doğan | Çocuk Sağlığı | Çocuk Şiirleri | Enürezis | Soru Yaz | Soru Ara | Son Cevaplar | Tüm Cevaplar | Sık Sorulanlar | Çocuğu Anlama | Masaj Dünyası|İletişim
© Deniz Web - 2007