Ana Sayfa
Yeni Doğan
Çocuk Sağlığı
Çocuk Şiirleri
Doktora Danış
Soru Ara
Son Cevaplar
Tüm Cevaplar
Sık Sorulanlar
Çocuğu Anlama
İletişim

SORUN nezle
o?lum 2 ay 20 günlük dün gün içinde baya hap?urdu ,gözleri k?zarm?? ve sulanm??t? gün içerisindede bir kaç kere öksürdü do?du?undan beri hiç geçmeyen burun t?kan?kl??? vard? zaten ama bu sefer daha kötü gibiydi ?ehir d???nda oldu?umuzdan burya en yak?n sa?l?k oca??na götürdüm bize agumentin+peditus+gifrer+polivit yazd? hafif ci?erlerinde h?r?lt? var bide so?uk alg?nl??? dedi içinde antibiyotik ldu?u için güvenemedim hastanenin aciline götürdüm çünkü saat 4ü geçmi?ti ordada doktor ci?erlerinde bi?ey olmad???n? sadece so?uk alg?nl??? dedi peditus+gifrer yazd?,birde burnuna bir s?v? bo?alt?p sonra hortum geçirip temizlediler zaten gifreri sürekli kullanu-?yoruz peditusta antibiyotik falan olmad??? için 3*1/2 veriyorum pzartesi kendi ?ehrime dönecem dokto-umuza öyle götürebilirim acaba peditus yeterlimi birde internetten peditusa bakt?m baz? doktorlar önrmiyorlarm?? ne yapmal?y?m lütfen yard?mc? olabilirmisiniz
 
CEVAP Nezle.
Öncelikle 2 aydan küçük bebeklere peditus ve benzeri ?uruplar? vermekten çekiniriz. Olas? yan etkiler artabilir diye. Peditus tedavi edici bir ilaç olmaktan ziyede ?ikayetleri giderici tarzda bir ilaçt?r. Antihistaminik içeri?i ile burun s?v? salg?s?n? azalt?r. Dekonjestan etkisi ile de burun mukozas?ndaki ?i?li?i, ödemi azalt?r. Böylece burundan hava alma kolayla??r. burun ak?nt?s? kesilir, öksürük, hap??r?k giderilir . Ama her zaman bekledi?imiz kadar etkili olmayabilir. E?er bebe?inizde sayd???m ?ikayetler; öksürük, sulu burun ak?nt?s?, hap?urmalar çok de?ilse vermeseniz de olur.

Augmentin için bir?ey demekte zorlan?r?m. Çünkü Augmentin ve di?er antibiotikler ?ikayetlere göre de?il muayene bulgular?na göre verilir. muayene etmeden anitibotik verilmesi uygun olmaz.
Her zaman biz hekimler aras?nda bilgi ve deneyim ve o andaki muayene bulgular?n? de?erlendirip derecelendirme aç?s?ndan nüans farkl?l?klar? olabilir.

Bebe?inizin burun t?kan?kl???n?n?n sürekli olmas?nda burun damlalar?n?n sürekli kullan?lmas? ra rol oynayabilir. sürekil kullan?lan burun damlalar? burun mukozas?n?n kurumas?na, normalde olmas? gereken hafif nemli halinin kaybetmesine ve fizyolojik fonkisyonlar?n? yapamamas?na neden olabilir. Bu nedenle çok s?k burun damlas? kullan?lmamas?n? öneririz.

Enfeksiyon tedavisi s?ras?nda multivtamin verilmesine gerek yoktur. 2 ayl?k bir bebe?in polivit ?urubunu içmesi de kolay olmaz. Sadece D vitamini ya da ACD3 içerikli bebek damlalar?n?n verilmesi yeterli olur.

Öneri: Bebe?inizi temiz haval? (sigara kokusu bile olmayan) ortamlarda s?k s?k yer de?i?timeden tutunuz.
E?er anne sütü al?yorsa hastal??? atlatmas? daha kolayd?r. Annesi bol s?v? als?n ki bebe?in de emzirerek bolca s?v? almas?n? sa?las?n.

?ikayetleri için peditus ve burun damlas?n? gerektikçe kullanabilirsiniz. Antibioti?iniz konusunda onu muayene eden hekimin önerisine uyman?z gerekebilir. Çünkü bebekler ne kadar küçükse, bizi üstsolunum yolu enfeksiyonu yapan virusler ve bakteriler onlar? o kadar kolay bron?it yapabilir. Hastal?k kolay ilerleyebilir.

E?er bebe?in ate?i yoksa, daha önceki günlere göre nefes al?p vermekte s?k?nt? çekmiyorsa, beslenmesi ve uyku düzeni bozulmam??sa durumu daha hafif demektir.
Gemi? olsun dileklerimle.Yasal Uyarı: Cocukdoktoru.Net'in içeriği ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz. CocukDoktoru.Net sağlıkla ilgili konularda en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenilebileceğini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanılmamalıdır.

Bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden CocukDoktoru.Net sorumlu tutulamaz. Bu siteyi ziyaret eden kişiler bu uyarıyı kabul etmiş sayılır. Sitedeki bilgiler her gün güncelleştirilemediğinden her bilgi ziyaretçi tarafından doktoruna danışılarak kontrol edilmelidir.
Ana Sayfa | Yeni Üye | Yeni Doğan | Çocuk Sağlığı | Çocuk Şiirleri | Enürezis | Soru Yaz | Soru Ara | Son Cevaplar | Tüm Cevaplar | Sık Sorulanlar | Çocuğu Anlama | Masaj Dünyası|İletişim
© Deniz Web - 2007