Ana Sayfa
Yeni Doğan
Çocuk Sağlığı
Çocuk Şiirleri
Doktora Danış
Soru Ara
Son Cevaplar
Tüm Cevaplar
Sık Sorulanlar
Çocuğu Anlama
İletişim

SORUN SELAM
MERHABALAR, ONCELIKLE HER ZAMAN OLDUGU GIBI SORULARIMA

NET VE GUZEL ACIKLAMALARINIZLA CEVAP VERDIGINIZ ICIN COK TESEKKUR EDERIM. TURKIYEYE GELDIGIMDE SIZI ZIYARET EDIP,

OGLUMU SIZE TIBBI KONTROLLERINIZDEN GECIRMEK ISTIYORUM.

SIZIN DEGERLI BILGILERINIZLE DAHA IYIYE GIDIYORUZ OGLUM ILE

BIRLIKTE TESEKKURLER.

YINE TABIKI BIR SORUM OLACAK 2 YASINI DOLDURMUS BIR COCUK

ICIN BESLENME ICIN ORNEK BIR MENU ALABILIRMIYIM. 2 YASINDAKI BIR COCUK SINDIRIMINI KONTROL EDEBILIYOR,VE TOKTA TUTABILIYOR,BU DONEMDEKI COCUK UYGUN PORSIYON NE OLABILIR, 3 YEMEK KASIGI YADA 4 YEMEK KASIGI GIBI ORNEK VERIRIMISINIZ. BAZEN YEMEGINI AZ YEDIGINI DUSUNUYORUM.GUN ICINDE MEYVASINI,YOGURDUNU,SUTUNU,YEMEGINI TAMAMLIYORUZ AMA. BIR SORUN OLURMU DUZENSIZ YEMESININ 2 YASINDA BIR COCUK ICIN? ORNEK MESELA MEYVASINI SABAHTAN DEGIL, AKSAM YEMEGINDEN SONRA YIYOR, VEYA GUN ORTASINDA YIYOR, YER DEGISTIRIYOR? TESEKKURLER.IYI AKSAMLAR.

 
CEVAP OYUN ÇOCU?U BESLENMES?
OYUN ÇOCU?U BESLENMES?
?ki - be? ya? aras? ça?a oyun çocuklu?u dönemi diyoruz.
Çocuk kendi ba??na oturdu?u yerden kalk?p hareket etmeye ba?lad??? bir ya??ndan itibaren giderek ba??ms?zl???n? kazanmaya ba?lar. ?ki ya??ndan sonra konu?ulanlar? anlay?p cümle kurmaya da ba?lay?nca aile içinde giderek bir birey haline gelir. Ailesinin, anne ve babas?n?n ya?ama tutum ve davran??lar? yan?s?ra beslenme al??kanl?klar?ndan do?rudan ya da dolayl? olarak etkilenir. Bunu yan?s?ra biray olmaya, ba??ms?z hareket etmeye ba?lad?ktan sonra kendi isteklerini de ortaya koymaya çal???r ve bundan keyif al?r.
Anne - baba ev içinde beslenme i?ine yakla??mlar?n?n çocu?u etkileyece?ini, çocu?un onlar? taklid edece?ini hiç bir zaman unutmamal?d?rlar.
Bu süreçte anne -baba ya da çocu?un bak?c?s?n?n yemek yeme konusunda ?srarlar?n?n, bask?lar?n?n, ödüllendirme ya da ceza verme gibi tutumlar?n?n çocu?un beslenme al??kanl??? ve tarz? üzerinde olumsuz etkilerinin olaca?? da unutulmamal?d?r.
Oyun ça?? çocuklar?n?n özelli?i olarak günlük yemek yeme miktarlar? hergün de?i?ir. Bir gün beklenenden çok yerken ertesi gün sizi hayal k?r?kl???na u?ratabilirler. Hatta bir ö?ün çok iyi yerlerse takib eden ö?ünde çok az ya da hiç bir?ey yemeyebilirler. Bu hemen annelerin paniklemesine neden olur. Ne olursa olsun çocu?un ya?amas?n?n genel ve do?ru bir düzeninin olmas?; arada bu aksasa bile sab?rla ayn? program?n uygulanmaya çal???lmas? gerekir. Yani hergün ayn? saatte uyanmas? ve bu uyanma saatinin asla kahvalt? etmenin do?ru oldu?u saati geçmemesi ve dolay?s?yla çocu?un kahvalt? saatini kaç?rmamas?, her gün hep ayn? saatte ö?len, ayn? saatte ak?am yeme?ini yemesi ve hergün düzenli bir biçimde ayn? ve do?ru uyku saatinde uyutulas? gerekir.
Çocuklu?umuzda edindi?imiz beslenme deneyimlerimiz yeti?kinlik ça??ndaki beslenme tarz??m?z? olu?turur. Bu dönemde çocuk bask?ya u?rat?lmadan do?ru, farkl?, de?i?ik yemek çe?itlerine al??t?r?lmal? ve daha sonraki ya?larda do?ru yemek seçme al??kanl??? kazand?r?lmal?d?r. Tek tip beslenme al??kanl???ndan bilhassa çocuklar?n korunmas? için annelerin gerekli zahmeti ve gayreti göstermeleri gereklidir. Bu nedenle ailelerin beslenme tarzlar?na önem vermeleri laz?md?r.
Unutulmamal?d?r ki biz yeti?kinlerden farkl? olarak çocuklar?n beslenmesi günlük enerji ihtiyac?n?n ve doku tamirlerinin gereksininmleri d???nda, büyümeleri ve geli?meleri için de kullan?l?r. Do?ru ve yeterli büyüme ve geli?meleri için çocuklara tüm besin gruplar?n?n, uygun pi?irme ve haz?rlama yöntemleriyle, taze ve ö?ün atlamadan, zaman?nda sunulmas? en uygunudur.
Bir yeti?kinin günlük enerji gereksinimi 30 - 40 kkal/kg/gün iken oyun çocuklu?u döneminde bu ihtiyaç ilk 10 kg için 100 kkal/kg/gün + 2. 10 kg için 50 kkal/kg/gün + daha sonraki kilolar için 10 kkal/kg/gün olarak hesaplan?r. Yani bir yeti?kinin ortalama günlük almas? gereken kalori 2000 - 2500 kkal ise 12 - 13 kg olan bir çocu?un ihtiyac? 1100 1200 kkal dir. Yani bu miktar bir yeti?kinin ö?ünündeki porsiyonlar?n?n yar?s? kadar demektir. Bu ihtiyaç gün içinde ö?ünlerine uygun olarak payla?t?r?l?r.
Protein ihtiyac? için dikkat edilmesi gereken çocu?un yüksek kaliteli, temel proteinleri almas?n?n sa?lanmas?d?r. Mesela günde 1 yumurta, 400 ml süt veya yo?urt, 1 köfte kadar et veya bir porsiyon kuru baklagil yeme?i tüketiyorsa günlük protein ihtiyac? kar??lan?yor demektir. Daha fazla yemesi için çocu?un zorlanmas? çocu?un yemek yemeye kar?? iste?ini azaltabilir. Oyun ça?? çocu?unun günlük protein ihtiyac? 1 - 2 gr/kg/gün kadard?r. Bunu yar?s?n?n hayvansal yar?s?n?n bitkisel kaynakl? olmas? önerilir.
Yeti?kinlerde ya??n az al?nmas? çok fazla sorun yaratmaz, hatta belirli bir ya?tan sonra ya??n miktar?na dikkat etmek gerekir. Çocukluk ça??nda ya??n k?s?tlanmas? büyüme ve geli?meyi olumsuz etkileyebilir. Yeti?kinler ya?dan alacaklar? miktar enerjiyi karbonhidratlar ve proteinlerden alabilir ama çocuklar gereksindikleri kadar enerjiyi kar??layacak miktarda karbonhidrat ve proteini yiyemezler. vücudumuza en fazla enerji veren yiyecek türü ya?lard?r. Ya?lar enerji sa?lamada ilk s?ray? almalar?n?n yan?s?ra sinir sisteminin geli?mesi için ve ya?da eriyen vitaminlerin emilmesi için gereklidir. Bu nedenle çocuklarda günlük enerjinin % 30\'unun ya?lardan kar??lanmas? gereklidir.
Bu oran karbonhidratlarda % 50\'yi bulur. Karbonhidratlar unlu, ni?astal? ve ?ekerli besinleri ihtiva eder. Yani undan yap?lan g?da rünleri ba?ta ekmek, makarna olmak üzere undan yap?lan börekler, kekler kurabiyeler, ni?asta içeren muhallebiler, ?ekerlemeler. oyun ça?? çocuklu?unda önemli olan ?ekerli g?dalar?n çocuklar?n çok fazla ilgisini ve sempatisini çekmeleridir. ?ekerlemelerin, gofret, bisküi, tatl?lar ve çukulata gibi ürünlerin, ?e?ekli içeceklerin (kola, haz?r meyve sular?, ?ekeli ?uruplu eçecekler) çocuklar?n günlük yiyeceklerinin içinde fazla yer kaplamaya ba?lamas? i?tahs?zl?k ve di? çürümeleri riskini beraberinde getirir. Bu tür yiyeceklerin kontrollü verilmesi mümkünse bu tür yiyeceklerin ara ö?ünlerde kombine edilmesi önerilir.
Sebze ve meyveler mevsiminde ve taze olarak çocuklara sunulmal?. Sebzeleri mümkün oldu?unca sevecekleri ?ekilde ve lezzetli pi?irmelidir. çünkü onlar?n da lezzet duygular? yeti?kinler kadar geli?mi?tir. Sebzeleri et, süt ürünleri ile birlikte sonmak hem lezzet aç?s?ndan hem de besin zenginli?i olu?turmas? aç?s?ndan tercih edilmelidir. Meyveleri de yine süt ürünleri ile birlikte sunmaya çal??mal?y?z.
Çocuklarda kazand?r?lmas? gereken önemli beslenme al??kanl??? ö?ünlerinin düzenli yenilmesi ve taba??na konulan?n bitirilmesidir. E?er çocuk ac?kt???nda yiyebilece?i yemek haz?r olmazsa, taba??na yiyebilece?inden fazla yemek konulursa sorunlar ba?lar. A??r? i?tahs?z olan ya da ?i?manl??a e?ilimli çocuklar d???nda çocu?un yiyebilece?i miktarda çocu?un iste?i dikkate al?nmal?d?r.
Oyun ça?? ya?lar?ndaki çocuklarda ana ö?ünlerde (sabah, ö?len, ak?am) yediklerine bak?larak ara ö?ünlerde verilecek takviyeler belirlenir. Sabvah iyi kahvalt? etmemi?se ku?lukta bir bardak ayran verilebilir. Ak?am yeme?ini iyi yememi?se yine bunun yerine bir bardak süt veya peynir-ekmek verilebilir.
Bir di?er önemli nokta çocu?un döke saça da olsa kendi kendine yemeye çal??mas? desteklenmelidir. ?ki ya??ndan sonra önüne geni? bir örtü konularak ka??k eline verilebilmelidir. Bu arada annesi de bir taraftan çocu?un yemesini sürdürebilir. 3 ya??ndan itibaren art?k kendisi yiyebilir hale gelmelidir.
2 ya??ndaki bir çocuk için örnek menü yapacak olursak.
Sabah: 150 ml süt, 1 yumurta, bir dilim ekmek, 1/2 - 1 kibrit kutusu kadar peynir, bir iki dilim domates, bir iki tane zeytin. Bazen bir yemek ka???? pekmez veya bir tatl? bal ya da ka???? reçel.
Ku?luk: Bir adet meyve (Portakal, mandalina, elma, muz)
Ö?len: Bir dilim ekmek, bir kase çorba, 4 yemek ka???? sebze yeme?i, bir çay barda?? kadar yo?urt, mevsim salatas?, bir adet meyve.
?kindi: Bir adet meyve. Veya taze s?k?lm?? bir bardak meyve suyu.
Ak?am: Bir dilim ekmek, bir kase çorba, bir köfte büyüklü?ünde et veya 4 yemek ka???? etli yemek, bir çay barda?? kadar yo?urt, 2 yemek ka???? pilav, mevsim salatas?.
Gece: Bir bardak süt.
Umar?m yard?mc? olabilmi?imdir. Hele siz bir Türkiye\'ye gelin.
Sa?l?kl? günler ve iyi bayramlar diliyorum.Yasal Uyarı: Cocukdoktoru.Net'in içeriği ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz. CocukDoktoru.Net sağlıkla ilgili konularda en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenilebileceğini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanılmamalıdır.

Bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden CocukDoktoru.Net sorumlu tutulamaz. Bu siteyi ziyaret eden kişiler bu uyarıyı kabul etmiş sayılır. Sitedeki bilgiler her gün güncelleştirilemediğinden her bilgi ziyaretçi tarafından doktoruna danışılarak kontrol edilmelidir.
Ana Sayfa | Yeni Üye | Yeni Doğan | Çocuk Sağlığı | Çocuk Şiirleri | Enürezis | Soru Yaz | Soru Ara | Son Cevaplar | Tüm Cevaplar | Sık Sorulanlar | Çocuğu Anlama | Masaj Dünyası|İletişim
© Deniz Web - 2007